Polisi Amgylcheddol | Environment Policy

Scroll down for English⇓

Mae’r Tiny Typewriter Company yn cydnabod bod gennym gyfrifoldeb i’r amgylchedd y tu hwnt i ofynion cyfreithiol a rheoliadol. Rydym wedi ymrwymo i leihau ein heffaith amgylcheddol a gwella ein perfformiad economaidd yn barhaus fel rhan annatod o’n strategaeth fusnes a’n dulliau gweithredu.

Cyfrifoldeb
Mae Caryl Owen a’i phartneriaid yn gyfrifol am sicrhau bod y polisi amgylcheddol hwn yn cael ei weithredu, fodd bynnag, mae gan bob gweithiwr gyfrifoldeb yn ei ardal i sicrhau bod nodau ac amcanion y polisi hwn yn cael eu cyflawni.

Fel cwmni rydym yn ymwybodol iawn o’r effaith yr ydym yn ei chael ar ein planed ac rydym am gadw’r effaith y mae The Tiny Typewriter Company yn ei chael i’r lleiafswm. Rydym bob amser yn chwilio am atebion newydd a ‘mwy gwyrdd’ ym mhob agwedd ar ein busnes. Os credwch y gallech ein helpu i gyrraedd y nod hwn, mae croeso i chi gysylltu trwy ein Tudalen Cysylltu.

Papur
Mae’r holl bapur a cardfwrdd a ddefnyddiwn wedi’u hardystio gan FSC. mae hyn yn golygu bod y deunyddiau a ddefnyddir i’w creu yn dod o ffynonellau cynaliadwy. Mae hyn yn sicrhau pan yr ydych yn prynu cynnyrch ardystiedig FSC, nad ydych chi’n niweidio coedwigoedd y byd.

Pecynnu
Mae ein holl gardiau cyfarch sydd yn cael ei gwerthu arlein ir cyhoedd, yn cael eu gwerthu yn ‘noeth’, mae hyn yn golygu nad ydyn wedi cael ei lapio mewn llawes blastig fel y byddech chi’n ei ddarganfod yn draddodiadol mewn siopau.

O ran y cardiau rydyn ni’n eu gwerthu i siopau rydyn ni’n anelu at gael ein holl gardiau mewn bagiau ‘soddgrwth’ wedi’u seilio ar startsh corn bio-ddiraddiadwy erbyn diwedd y flwyddyn 2020. Rydyn ni eisoes wedi dechrau’r broses o symud i ffwrdd o fagiau seloffen.

Gyda phob datrysiad pecynnu yn y dyfodol rydym yn gobeithio osgoi defnyddio unrhyw blastig.

Diwylliant
Byddwn yn diweddaru y polisi hwn o leiaf unwaith y flwyddyn mewn ymgynghoriad â staff a rhanddeiliaid eraill lle bo angen.

Caryl Owen a’i Phartneriaid
04/05/2020

The Tiny Typewriter Company recognises it has a responsibility to the environment beyond legal and regulatory requirements. We are committed to reducing our environmental impact and continually improving our economical performance as an integral part of our business strategy and operating methods.

Responsibility
Caryl Owen and partners are responsible for ensuring that this environmental policy is implemented, however, all employees have a responsibility in their area to ensure that the aims and objectives of this policy are met.

As a company we are very conscious of the impact that we have on our planet and we wish to keep the impact that The Tiny Typewriter Company has to a bare minimum. We are always looking for new and ‘greener’ solutions in all aspects of our business. If you think you could help us in reaching this goal please do not hesitate to get in touch via our Contact Us page.

Paper
All of the paper and board we use are FSC Certified. this means that the materials used to make them are sustainably sourced. This ensures that when you are buying an FSC certified product that you are not harming the worlds forests.

Packaging
All of our greeting cards that we sell online to the public are sold ‘naked’ this means that they are not wrapped in a plastic sleeve as you would traditionally find in shops.

As for the cards we sell to shops we aim to have all of our cards in bio-degradable corn starch based ‘cello’ bags by the end of the year 2020. We have already started the process of moving away from cellophane bags.

With all future packaging solutions we hope to avoid using any plastic.

Culture
We will update this policy at least once annually in consultation with staff and other stake holders where necessary.

Caryl Owen & Partners
04/05/2020

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.